OTTO Media

14 mei 2021
FamilyDayArtboard 2

OTTO Families: de Glattki’s

Categorie: OTTO Magazine

BIJ OTTO: Adrian sinds 2000, Karina sinds 2002.

Het was 16 oktober 2000, 8 uur ‘s ochtends. Adrian begon met zijn eerste werkdag bij OTTO Work Force vanuit bungalow nr. 18 in Blitterswijck.

Adrian kreeg de taak om de werknemers en hun transport naar het werk te plannen. Hij was blij dat hem zo’n goede baan werd aangeboden na vele maanden van zwaar lichamelijk werk in verschillende delen van Nederland. “Ik was geschokt, een jongen uit Polen op de afdeling planning?!,” vertelt Adrian. “20 jaar geleden had nog niemand in Polen gehoord van uitzendbureaus, laat staan over werken op een bureau in het buitenland.”

Op die dag, rond 16.00 uur, rende de zoon van een van de medewerkers hun kantoor binnen en riep dat er iets mis was met zijn vader. Adrian en Frank renden ernaartoe om de situatie te bekijken en toen ze de verlamde werknemer zagen, belden ze meteen een ambulance. Het bleek uiteindelijk dat de man zichzelf had vergiftigd door het eten van gefermenteerde conserven. Bezorgd over het lot en de gevaarlijke bacteriële infectie van de werknemer, reden ze met hem mee van ziekenhuis naar ziekenhuis, in spanning wachtend of de dokters het leven van de man zouden kunnen redden. Tegen de ochtend bleek dat de reddingsoperatie was geslaagd en Adrian zou zich die eerste, bewogen werkdag de rest van zijn leven blijven herinneren.

Karina is een jaar na Adrian begonnen bij OTTO. Over het sollicitatiegesprek met Peter Verlegh vertelt ze alsof het gisteren was. Het bedrijf groeide in zo’n imponerend tempo dat ze de keuze had uit een aantal functies. Karina hoefde niet lang na te denken, omdat ze altijd al geïnteresseerd was in de organisatie van de dagelijkse kantoorwerkzaamheden. Dus begon ze met werken op de administratieve afdeling. De daaropvolgende 18 jaar hield ze de contracten van alle werknemers nauwlettend in de gaten en zorgde ze voor een goede doorstroming binnen het bedrijf. Tussendoor volgde ze scholingen over het Nederlandse arbeidsrecht. Op dit moment houdt ze zich bezig met processen rond de WAB en contractmanagement.

We hebben in Polen een huis gebouwd, maar daar zijn we nooit naartoe verhuisd.

“Het waren ongelooflijke tijden,” herinnert Karina zich, “we verdienden in guldens, leerden vreemde talen en nieuwe vaardigheden. Maar we hadden altijd in ons achterhoofd dat we terug zouden keren naar Polen. Zo vlogen het eerste, tweede en derde jaar voorbij. We hebben in Polen een huis gebouwd, maar daar zijn we nooit naartoe verhuisd.”

Wie had gedacht dat dit voor deze twee jonge en verliefde studenten het begin zou zijn van een nieuwe fase in hun leven, dat ze een gelukkig gezin zouden stichten, twee geweldige kinderen zouden krijgen en vooral dat Duitsland en Nederland hun nieuwe thuis zouden worden. Ze gingen tenslotte maar een paar weken naar Nederland om tijdens hun vakantie wat bij te verdienen op een leliebedrijf. En ondanks de verschrikkelijke pijn in de rug bij het oogsten van de lelies zullen ze dit nooit vergeten en zijn ze blij dat hun leven zo is gelopen.

Over het antwoord op de vraag: “Wat houdt jullie al 20 jaar bij OTTO?”, hoeven ze niet lang na te denken. Unaniem roemen ze de dynamiek en sfeer in het bedrijf. Karina gaat elke dag graag naar haar werk en ze voegt eraan toe dat ze zich nooit verveelt. Ze is trots dat OTTO andere uitzendbureaus altijd een stap voor is en als eerste nieuwe processen en wettelijke regelgeving invoert.

 


AT OTTO: Adrian since 2000, Karina since 2002.

It was 16 October 2000, 8 o’clock in the morning. Adrian started his first working day at OTTO Work Force from bungalow no.18 in Blitterswijck.

Adrian was given the task of planning the employees and their transport to work. He was happy that he was offered such a good job after many months of heavy physical work in different parts of the Netherlands. “I was shocked, a boy from Poland in the planning department?!,” says Adrian. “20 years ago, no one in Poland had heard of temporary employment agencies, let alone about working at a desk abroad.”

On that day, around 4pm, the son of one of the employees ran into their office and shouted that something was wrong with his father. Adrian and Frank ran to check out the situation and when they saw the paralysed employee, they immediately called an ambulance. It eventually turned out that the man had poisoned himself by eating fermented preserves. Concerned about the employee’s fate and dangerous bacterial infection, they rode with him from hospital to hospital, anxiously waiting to see if the doctors would be able to save the man’s life. By morning, it was clear that the rescue operation had succeeded, and Adrian would remember that first, eventful day at work for the rest of his life.

Karina started working at OTTO a year after Adrian. She talks about the job interview with Peter Verlegh as if it were yesterday. The company was growing at such an impressive rate that she had the choice of a number of positions. Karina didn’t have to think for long, as she had always been interested in organising the day-to-day office work. So she started working in the administrative department. For the next 18 years, she kept a close eye on the contracts of all employees and ensured a good flow within the company. In between, she followed courses on Dutch labour law. Currently, she is engaged in processes surrounding the WAB and contract management.

We built a house in Poland, but never moved there.

“It were incredible times,” Karina recalls, “we were earning in guilders, learning foreign languages and new skills. But we always had in the back of our minds that we would return to Poland. So the first, second and third years flew by. We built a house in Poland, but we never moved there.”

Who would have thought that for these two young and in love students this would be the beginning of a new phase in their lives, that they would start a happy family, have two wonderful children and above all that Germany and the Netherlands would become their new home. After all, they only went to the Netherlands for a few weeks to earn some extra money on a lily farm during their holidays. And despite the terrible pain in their backs when harvesting the lilies, they will never forget it and they are glad that their lives turned out this way.

The answer to the question “What has kept you at OTTO for 20 years?” is simple. They are unanimous in praising the dynamics and atmosphere of the company. Karina enjoys going to work every day and adds that she is never bored. She is proud that OTTO is always one step ahead of other employment agencies and the first to introduce new processes and legal regulations.

 

Photography: Kim Fotografeert

Text: Marysia Bialek MMStudio