Privacy

Dit privacy statement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de diverse websites (waaronder www.ottoworkforce.nl, www.ottoworkforce.eu, www.ottoworkforce.com,  van de diverse OTTO vennootschappen (waaronder OTTO Work Force B.V. en OTTO Outsourcing B.V.) en de subdomeinen van die websites.

De volledige lijst van de Personal Data Administrators (de bedrijven die deel uitmaken van OTTO Group) vindt u HIER.

De volledige contactgegevens van al deze bedrijven zijn te vinden op de website onder het tabblad Contact.

 

Algemeen
OTTO gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij realiseren ons dat wij veel gegevens verwerken en leven zorgvuldig de relevante wetgeving op dit gebied na. Dit doen wij door samen met onze juridische partner na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.

OTTO onderschrijft de uitgangspunten van de AVG die per 25 mei 2018 is gaan gelden.

 

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van de Website
In het algemeen is het mogelijk onze Website te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verwerken wij voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze Website bezoekt, de website via welke u op onze Website bent gekomen, de regio van waaruit u onze Website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de Website die u bezoekt (hoe vaak, hoe lang en in welke volgorde), welke informatie u up- of downloadt van de Website en welke informatie u bekijkt. Daarnaast verzamelen wij bepaalde andere niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van de Website.

Wij verzamelen bovengenoemde gegevens zodat wij de inhoud van de Website optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de bezoekers van onze Website. De niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Op onze Website kunnen verwijzingen (hyperlinks) naar websites van anderen terug te vinden zijn. Dit privacystatement is niet van toepassing op de websites van deze derden. Om deze reden raden wij u aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan. Zie in dit verband ook weer ons voormelde cookie-policy.

 

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Onder meer vanaf het moment dat u uw gegevens invult op onze Website om te solliciteren of u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld, verzamelen wij uw persoonsgegevens.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om die dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen en u daarover op de hoogte te houden. Hierbij valt te denken aan uitzenden, bemiddeling, detachering, werving & selectie, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling, payroll en inzetbaarheid.

 

Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens:

 1. om de voor OTTO geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 2. om uw geschiktheid voor een bepaalde opdracht of functie te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u voor te stellen aan of in contact te brengen met één of meerdere (potentiele) relaties en/of opdrachtgevers;
 3. om u te informeren over onze dienstverlening, vakinhoudelijke informatie en/of overige activiteiten en om u namens OTTO aanbiedingen te kunnen doen;
 4. om u opleidingsmogelijkheden, loopbaan en/of carrièreadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, u te bemiddelen naar werk, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, u in te zetten bij opdrachtgevers, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 5. Om u gebruik te kunnen laten maken van en toegang te verlenen tot onze besloten Website, portals en andere online omgevingen;

 

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u en met onze klanten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en u aanbiedingen te doen. Sommige persoonsgegevens worden ook pas verwerkt na uw toestemming.

 

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten. Een deel van deze persoonsgegevens is verplicht om te verstrekken  gebruik van onze dienstverlening mogelijk te maken. Daarnaast verzamelen wij aanvullende (persoons)gegevens waarmee wij onze dienstverlening kunnen afstemmen op uw specifieke kwaliteiten en wensen of om te kunnen voldoen aan de specifieke wensen van onze opdrachtgevers. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u aan ons verstrekt, ligt bij u.

 

Wij verzamelen onder meer de volgende gegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV en motivatiebrief, met daarin vaak onder meer opgenomen gegevens over uw opleiding en ervaring
 • Bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert.

 

Bijzondere persoonsgegevens
Enkel wanneer OTTO bijzondere persoonsgegevens nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven, of indien dit is toegestaan bij of krachtens de wet zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

 

Hoe lang worden de op onze Website verzamelde persoonsgegevens bewaard?
Voor zover het gaat om persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van arbeidsbemiddeling hanteren wij de juridische bewaartermijnen. U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, zullen we uw gegevens bewaren voor een termijn van uiterlijk twee jaren na de dag van uw inschrijving dan wel na de dag waarop u voor het laatst voor ons werkzaam bent geweest, tenzij  de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals het geval is bij fiscaal relevante gegevens of ID-bewijzen.

Wanneer u heeft gesolliciteerd op een staffunctie (een vaste functie bij OTTO zelf) worden uw persoonsgegevens verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u OTTO toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: mydataNL@ottoworkforce.eu

 

Hoe worden de op onze Website verzamelde persoonsgegevens beveiligd?
OTTO heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
OTTO ontvangt uw persoonsgegevens. OTTO zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal OTTO uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanner wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen, zoals om u voor te stellen aan onze opdrachtgevers en om u aanbiedingen te kunnen doen en op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening.

 

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij OTTO verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correctie in de door OTTO via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar mydataNL@ottoworkforce.eu. Ter controle van uw identiteit vraagt OTTO u om authenticatie. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u OTTO verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens door OTTO
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OTTO, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar mydataNL@ottoworkforce.eu . Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan OTTO heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen naar mydataNL@ottoworkforce.eu

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten als uitzendbureau aan u aan te kunnen bieden.

 

Afsluitende opmerking
OTTO behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. OTTO adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in september 2018.

Gebruik van cookies